شماره‌های پیشین نشریه

افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان
افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان
شماره جاری: دوره 1، شماره 3، دی 1400، صفحه 1-110 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه

ابر واژگان