شماره جاری: دوره 1، شماره 2، بهار 1399، صفحه 1-132 (افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه