دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-124 (افق تبلیغ فصلنامه علمی -تخصصی ویژه مبلغان)