اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید روستاآزاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

saeidrostaazadyahoo.com

سردبیر

علی اکبر مومنی

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

akmomenigmail.com

اعضای هیات تحریریه

ناصر رفیعی محمدی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

n.rafei110yahoo.com

ابوالفضل ساجدی

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

ab.sajedi.1395gmail.com

محمدتقی انصاری پور

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

md.ansaripourgmail.com

حجت الله بیات

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

bayat.hqhu.ac.ir

کریم خانمحمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

khanmohammadi49yahoo.com

عباس پسندیده

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

pasandideqhu.ac.ir

حسین جوان آراسته

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hoarastehgmail.com

دبیر اجرایی

مهدی جباری

کارشناس اجرایی گروه تولیدمحتوا

rahtooshedte.ir
31151247